Adatvédelmi irányelvekAdatkezelési tájékoztató
A “VÁROSKAPU-2000” Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u.14..; cégjegyzékszám: 01 06 517519;
adószám: 28670551-2-41, elektronikus elérhetőség: info@porcelanmarkabolt.hu; honlap címe:
https://porcelanmarkabolt.hu (a továbbiakban: honlap); telefonszám: +36 1 318 26 43; a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel 1 összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az
általa alkalmazott adatkezelésről.

Az adatkezelés bemutatása
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a
tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok
kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között
információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt
adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a
személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve
tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelő
adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.
Adatkezelő hungarikumnak minősülő porcelán gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos
szolgáltatást nyújt.
Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintése céljából az alábbiakban összefoglaló
táblázatokat tesz közzé az egyes adatkezelési folyamatokról. Részletes tájékoztatást a teljes
Adatkezelési Tájékoztató nyújt a személyes adatkezeléssel érintett számára.
Adatkezelő termékeinek megrendelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalása
Adatkezelés célja
Adatkezelő termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése:
a honlapon a termék megrendelése;
a termékről szóló, az érintettnek címzett e-mailben történő
visszaigazolás küldése;
a termék megrendelésével, különösen a kiszállítással kapcsolatos
kérdések telefonon történő egyeztetése;
a vételár megfizetésének teljesítése,
termék szállítása vagy a termék átvételi pontjának egyeztetése;
az Érintett fogyasztói igényeinek érvényesítése.
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre
Megrendelés teljesítése során kezelt adatok:
Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma;
Érintett számlázási adatai: címe, csomagküldés kérelmezése vagy
személyes átvétel megjelölése, fizetési mód (utánvétkor
készpénzben vagy átutalással vagy bankkártyával történő
teljesítés), átutalás esetén Érintett részére pénzügyi szolgáltatást
nyújtó bank és az Érintett bankszámlaszáma,
szállítási adatok (amennyiben azok eltérnek a számlázási
adatoktól): név, cím;
rendelés azonosítója;
Érintett megrendeléshez esetlegesen fűzött megjegyzése.
1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete –
általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi
hivatalos nyelvén 2

Érintett fogyasztói jogainak érvényesítése esetén kezelt adatok:
elállás, jótállási igény, vagy felmondás tartalma (visszárú oka),
előterjesztésének helye és ideje, előterjesztésének módja;
Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok
jegyzéke; Fogyasztói jog érvényesítéséről felvett jegyzőkönyv tartalma;
az elállásra, jótállási igényre vagy felmondásra adott válasz;
termék lényeges adatai (méret, cikkszám, ár, megnevezés,
mennyiség);
Érintett neve, címe, telefonszáma, bankszámlaszáma; szállítólevél
száma; rendelés azonosítója.
Adatkezelés időtartama Érintett részére nyújtott szolgáltatás megszűnését követő öt év
(szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók
Dotroll Kft. (székhely: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148.)
adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

adatfeldolgozás célja: megrendelések kézbesítése

Adatkezelő hírleveleinek küldésével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelés célja
Hírlevél küldése a Adatkezelő akcióiról, ajánlatairól, új termékek
elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről történő
tájékoztatás érdekében, valamint az Adatkezelő tevékenysége népszerűsítése
céljából.
Adatkezelés
jogalapja
Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok
köre Érintett neve; e-mail címe.
Adatkezelés
időtartama Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatfeldolgozók Dotroll Kft. (székhely: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148.)
adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása

Adatkezelő sütikre vonatkozó adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelés
célja
Az Érintett honlapon folytatott böngészése preferenciáira, személyes
beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és
tárolása révén az Adatkezelő szolgáltatásainak az Érintett igényeihez
igazítása
Adatkezelés
jogalapja
Hozzájárulást igénylő sütik:
Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás
bármikor visszavonható.
Érintetti hozzájárulást nem igénylő sütik:
Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 3

pont]
Kezelt adatok
köre Az adatkezelés tájékoztató 7. pontjában található
Adatkezelés
időtartama Amennyiben hozzájárult az Érintett, úgy a hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelő munkaerő-hiány betöltésével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelés célja
a) Adatkezelő működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltése, vagy
b) az Érintettel történő (ismételt) kapcsolatfelvétel állásinterjúra,
meghallgatásra történő időpont egyeztetés érdekében, ha az állásajánlatra
jelentkező pályázata elutasításra került, illetve ha a pályázatot pozitívan
bírálták el, de a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó
tölti be, vagy az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában is
megküldte az Érintett az Adatkezelő részére a pályázatát;
c) a leendő munkavállaló alkalmasságának megítélése.
Adatkezelés
jogalapja
Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás
bármikor visszavonható.
Kezelt adatok
köre
Érintett neve; e-mail címe és az Érintett által az állásajánlatra jelentkezés
céljából önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok
Adatkezelés
időtartama
a) munkakör betöltéséig, vagy
b) a pályázati elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére
amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó
tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából további kettő évig; vagy
c) az önéletrajz Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában
Adatkezelő részére történő megküldése esetén az ismételt kapcsolatfelvétel
céljából kettő évig
AdatfeldolgozókDotroll Kft. (székhely: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148.)
adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja
Az Érintett az Adatkezelő tevékenységével vagy más okból írásban vagy
elektronikus úton nem panasznak minősülő kérdést tegyen fel az
Adatkezelőnek, amelyet az Adatkezelő megválaszol a számára.
Adatkezelés
jogalapja
Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás
bármikor visszavonható
Kezelt adatok
köre
Az Érintett által az üzenetében előadott személyes adatok, adott esetben az
Érintett neve; e-mail címe; telefonszáma
Adatkezelés
időtartama
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás
hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően a polgári jogi
igények elévülésének általános ideje alapján öt év
4

Adatkezelő panaszkezelési célú adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelés célja Adatkezelő által az Érintett részéről benyújtott panasz kivizsgálása és az
Érintett írásban történő tájékoztatása
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont]
Kezelt adatok
köre
Érintett neve, lakcíme; a panasz egyedi azonosítószáma; Panasz
előterjesztésének helye és ideje, módja; Érintett panaszának részletes leírása;
Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke;
Jegyzőkönyv tartalma, felvételének helye, ideje; Panaszra adott válasz;
Termék lényeges adatai; Érintett e-mail címe, telefonszáma, aláírása.
Adatkezelés
időtartama Adatkezelő az adatokat öt évig kezeli [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés]

Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése célú adatkezelésének
összefoglalása
Adatkezelés célja Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése
Adatkezelés jogalapja Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pont]
Kezelt adatok köre Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok
Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő termékeinek értékesítésével szorosan összefüggően a
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő bizonylatmegőrzési
kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc
évig köteles megőrizni [Sztv. 169. § (2) bekezdés]

1. Érintett
Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé
tartoznak
 az Adatkezelő termékét megrendelők;
 a hírlevélre feliratkozók;
 az Adatkezelő által alkalmazott sütik címzettjei;
 az Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében meghirdetett állásajánlatra pályázók;
 az önéletrajzukat állásajánlat hiányában Adatkezelő részére megküldők;
 az Adatkezelővel kapcsolatot tartók;
 az Adatkezelő részére panaszt benyújtók
(a továbbiakban együtt: Érintett).
2. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől
 a termék megrendelése;
 a hírlevélre feliratkozása;
 az Adatkezelő által biztosított karrierlehetőség keretében meghirdetett állásajánlatra pályázás;
 az önéletrajz állásajánlat hiányában Adatkezelő részére megküldése;
 sütik alkalmazásának elfogadása,
 a kapcsolattartásra irányuló megkeresés;
 a panasza benyújtása 5

során kapja meg.

3. Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
3.1. Az Adatkezelő termékeinek megrendelése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja
és időtartama
3.1.1. Adatkezelő termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése céljából megvalósított
adatkezelésének jogalapja az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése [GDPR
6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Adatkezelő termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése az
alábbi célokat foglalja magában:
 a honlapon a termék megrendelése;
 a termékről szóló, az érintettnek címzett e-mailben történő visszaigazolás küldése;
 a termék megrendelésével, különösen a kiszállítással kapcsolatos kérdések telefonon történő
egyeztetése;
 a vételár megfizetésének teljesítése,
 termék szállítása vagy a termék átvételi pontjának egyeztetése;
 az Érintett fogyasztói igényeinek érvényesítése.
3.1.2. Az Adatkezelő termékei megrendelésének teljesítése céljából az alábbi adatokat kezeli:
 Megrendelés teljesítése során kezelt adatok:
 Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma;
 Érintett számlázási adatai: címe, csomagküldés kérelmezése vagy személyes átvétel
megjelölése, fizetési mód (utánvétkor készpénzben vagy átutalással vagy bankkártyával
történő teljesítés), átutalás esetén Érintett részére pénzügyi szolgáltatást nyújtó bank és az
Érintett bankszámlaszáma;
 szállítási adatok (amennyiben azok eltérnek a számlázási adatoktól): név, cím;
 rendelés azonosítója;
 Érintett megrendeléshez esetlegesen fűzött megjegyzése.
 Érintett fogyasztói jogainak érvényesítése esetén kezelt adatok:
 elállás, jótállási igény, vagy felmondás tartalma (visszáru oka), előterjesztésének helye és
ideje, előterjesztésének módja;
 Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 Fogyasztói jog érvényesítéséről felvett jegyzőkönyv tartalma;
 az elállásra, jótállási igényre vagy felmondásra adott válasz;
 termék lényeges adatai (méret, cikkszám, ár, megnevezés, mennyiség);
 Érintett neve, címe, telefonszáma, bankszámlaszáma; szállítólevél száma; rendelés
azonosítója.
3.1.3. Az Adatkezelő e célból kezelt adatokat az általa az Érintett irányában nyújtott szolgáltatás
teljes időtartama alatt és azt követően a fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények
érvényesíthetőségi idő tekintetében öt évig kezeli.

3.2. Adatkezelő hírleveleinek küldése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és
időtartama
3.2.1. Az Adatkezelő személyre szabott akciókról, ajánlatokról, új termékek elérhetőségéről, új
szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről történő tájékoztatás, valamint az Adatkezelő
tevékenysége népszerűsítése céljából hírlevelet küldenek. Ezen adatkezelés jogalapja az Érintett
hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is]. A hozzájárulás
bármikor visszavonható.
3.2.2. Adatkezelő ezen adatkezelése keretében az alábbi adatokat kezeli: Érintett neve, e-mail címe.
3.2.3. Az Adatkezelő az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően
törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor
leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.
6

3.3. Adatkezelő munkaerő-hiány betöltésével kapcsolatos adatkezelése során kezelt adatok, az
adatkezelés jogalapja és időtartama
3.3.1. Adatkezelő munkaerő-hiány betöltésére irányuló adatkezelésének célja
a) Adatkezelő működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltése, vagy
b) az Érintettel történő (ismételt) kapcsolatfelvétel állásinterjúra, meghallgatásra történő időpont
egyeztetés érdekében, ha az állásajánlatra jelentkező pályázata elutasításra került, illetve ha a
pályázatot pozitívan bírálták el, de a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó
tölti be, vagy az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában is megküldte az Érintett az
Adatkezelő részére a pályázatát;
c) a leendő munkavállaló alkalmasságának megítélése.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A
hozzájárulás bármikor visszavonható.
3.3.2. Az Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:
 Érintett neve, e-mail címe; bérigénye, amennyiben az állásajánlat ezen adatot kéri rögzíteni, az
Érintett által az állásajánlatra jelentkezés céljából önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb
személyes adatok.
3.3.3. Adatkezelő a pályázat pozitív elbírálása esetén a felvételt nyert pályázó Érintett esetében a
munkakör betöltéséig kezeli e célból az Érintett személyes adatait.
3.3.4. Adatkezelő
 a pályázat negatív elbírálása esetén, a felvételt nem nyert pályázó Érintett tekintetében
 pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által
kiválasztott pályázó Érintett tölti be,
az adatokat haladéktalanul törli, vagy az ismételt kapcsolatfelvétel céljából, az Érintett külön
hozzájárulása alapján további kettő évig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
3.3.5. Az Érintett önéletrajzának Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában Adatkezelő
részére történő megküldésével, így személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával hozzájárul
ahhoz, hogy a személyes adatait kettő évig kezelje az Adatkezelő a működésében jelentkező
munkaerő-hiány megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából.

3.4. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama
3.4.1. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, ennek keretében az Érintett az Adatkezelő
tevékenységével vagy más okból írásban vagy elektronikus úton nem panasznak minősülő kérdés
feltevési lehetőség biztosítása, valamint az Adatkezelő általi válasz biztosítása céljából
megvalósított adatkezelésjogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A hozzájárulás bármikor visszavonható.
3.4.2. Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:
 az Érintett által az üzenetében előadott személyes adatok, adott esetben az Érintett neve; e-mail
címe; telefonszáma
3.4.3. Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a
hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően az általános
polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

3.5. Panaszkezelés céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama
3.5.1. Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása és az Érintett írásban
történő tájékoztatása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].
3.5.2. Adatkezelő e célból az alábbi adatokat kezeli:
 Érintett neve, lakcíme; a panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje,
módja; Érintett panaszának részletes leírása; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok,
egyéb bizonyítékok jegyzéke; Jegyzőkönyv tartalma, felvételének helye, ideje; Panaszra adott
válasz; Termék lényeges adatai; Érintett e-mail címe, telefonszáma, aláírása.
3.5.3. Adatkezelőnek az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából történő adatkezelése
során az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt
évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.
7

3.6. Az Adatkezelő által bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése céljából kezelt adatok,
az adatkezelés jogalapja és időtartama
3.6.1. Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése céljából megvalósított
adatkezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pont; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 169. §].
3.6.2. Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:
 termékeinek értékesítésével szorosan összefüggő könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok.
3.6.3. Adatkezelő e célból történő adatkezelése során a termékeinek értékesítésével szorosan
összefüggő könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat
nyolc évig köteles megőrizni az Szt. 169. § (2) bekezdése alapján.

4. Adatfeldolgozás
A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött
partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:
Dotroll Kft. (székhely: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148.)
adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
adatfeldolgozás célja: megrendelések kézbesítése

5. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak
5.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.
5.2. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a
Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak
érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben
részesüljenek.
5.3. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések
körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és
intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett
rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával
összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok
megismerésére jogosultak.
5.4. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.
5.5. Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén
intézkedik.
5.6. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi
szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit
és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során
megismert személyes adatok tekintetében.
5.7. A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére
hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak
generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából
naplózásra kerülnek. A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más
adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap
látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve
webbug-ok letöltésére nem kerül sor.
5.8. Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési cél
érdekében kezelt adatkezelési időtartamhoz igazodóan differenciált:
 a hírlevelek küldésére, valamint a kapcsolattartási célból az Érintett hozzájárulásának
visszavonásáig az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő
fejlesztői munkakörben dolgozó munkavállalói;
 Adatkezelő működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltéséig vagy kapcsolatfelvétel esetén 8

további kettő évig tartó adatkezelés során az Érintett személyes adatainak megismerésére
jogosultak a fejlesztői munkakörben dolgozó munkavállalói;
 Adatkezelő a termékének megrendelése és az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása
céljából kezelt személyes adatok öt éves adatkezelési időtartama alatt az Érintett személyes
adatainak megismerésére jogosultak előbbi esetben az Adatkezelő fejlesztői munkakörben
dolgozó munkavállalói;
 az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes
adatokat tekintetében előírt nyolcéves adatkezelési időtartam alatt az Érintett személyes
adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő fejlesztői munkakört betöltő
munkavállalói.
5.9. Adatkezelő az akciókat, promóciót, ajánlatot, újdonságokat, híreket és fejlesztéseket tartalmazó
hírlevél küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást
vezet.

6. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
6.1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton a info@porcelanmarkabolt e-mail címre,
vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.
6.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15.
cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
 arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 az adatkezelés céljairól;
 azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 az adatkezelés időtartamáról;
 az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
6.3. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus
úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak
kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy
hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az
Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja,
vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor
az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot
továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében
az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő
termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok érvényesítése
érdekében tett jognyilatkozatokra.
6.4. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt
elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére
bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
6.5. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett
személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].
6.6. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem
teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban
az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és
a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
6.7. Az Érintett reklám tartalmú hírlevelek küldése, a munkaerő-hiány betöltése, a hozzájárulást
igénylő sütik alkalmazása, valamint a kapcsolattartás céljából történő személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja,
illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett 9

valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett
részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A
visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
6.8. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
 ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását,
amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok
felhasználásának korlátozását kéri;
 Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés
korlátozásához való jog (zárolás)]
Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes
adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső
adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át.
Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.
Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.
6.9. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható,
tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett
kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik
adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
6.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról,
hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
6.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az
Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy
– különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
6.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a
kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az,
ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő
meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
6.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
6.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését,
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett
a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Sütik
7.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével
látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) került
továbbításra vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).
7.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra 10

használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az
Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett
hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett
részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.
7.3. Adatkezelő sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez
igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Érintett hozzájárulását igénylő sütik a Reklám sütik.
7.4. Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére
kattintással adhatja meg. Az Érintett általi hozzájárulást nem igénylő sütikről Adatkezelő az
alábbiakban tájékoztatást nyújt.
7.5. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:
Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik
7.6. A honlap az alábbi sütiket használja:
Süti neve Süti típusa Süti
Szolgáltató
Süti által kezelt
adatok Süti célja Süti
élettartama

Analitika Google
Analytics
Látogatottsági
adatok mérése
Látogatottsági
adatok
mérése
A google
fiók törlésig

7.7. Feltétlenül szükséges sütik
7.7.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első
Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
7.7.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált
felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne
kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
7.7.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül
lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az
Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében
7.7.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

7.8. Funkció és Teljesítmény sütik
7.8.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például
a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni
az Érintett egyéb honlapokon való mozgását.